Verksamhetsberättelse för Bro Belysningsförening 2020

Verksamhetsberättelse för Bro Belysningsförening

2019-08-31---2020-08-29 

Styrelsen har bestått av Monica Karlsson, ordf. Ida Johansson, sekr. Henrik Carlsson kassör, Anders Carlsson o Rickard Evaldsson.

Vi har haft 2 protokollförda möten.

Detta året har ju inte varit sig likt. Jag tänker på Corona, vi hann med att dansa ut julen innan det blev känt. Det har inte varit någon gudstjänst på logen i år, men det restes en midsommarstång.

Vi har tagit ett beslut att vi skall ha å-rensning och årsmöte, men att det inte blir någon fest på kvällen i år pga. epidemin.

Behållningen i kassan är 33 352,52, det har kommit in mer dasspengar nu när vi har swish.

Hastighetsmätaren har flyttats några gånger o det skall vi fortsätta med.

Våra flyttgrötsfester har vi inte kunnat ha detta året men det skall vi fortsätta med när vi känner att det är ok.

Rickard Evaldsson har sålt sitt hus och flyttat, varför han har slutat i styrelsen.

Bro 2020-08-27 

Monica Karlsson

ÅRSMÖTE på ”Logen”

ÅRSMÖTE på ”Logen”

1                                        Öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2                                        Val av ordförande

Till dagens ordförande valdes Monica Karlsson. 

3                                        Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Ida Johansson.

4                                        Val av justerare

Till justerare valdes Sara Carlsson och Örjan Stål. 

5                                        Verksamhetsåret 2019-2020

Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen som bifogats årsmötets dagordning. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.  

Henrik Carlsson lämnade ekonomisk redogörelse. Totalt har Bro belysningsförening 33 325,52 kr i kassan. Kassan har minskat från föregående år. Det beror på investering i rutschkana samt att festen på logen inte gav något överskott. I år var dasskassan på 461 kr vilket är rekord. Den ekonomiska redovisningen lades till handlingarna.

6                                        Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

7                                        Val av funktionärer

Styrelse                         Monica Karlsson, ordförande                  1 år

                                      Henrik Carlsson                                        1 år

                                      Ida Johansson                                           1 år

                                      Anders Carlsson                                       2 år

                                      Anna-Karin Engrup                                   2 år 

Suppleanter                  Staffan Johansson  

                                      Bruno Sandberg 

Revisorer                      Lena Carlsson

                                      Anne Sommer 

Valberedning                Magnus Carlsson

                                      Magnus Karlsson 

Festkommitté               Rickard och Eva, (sammankallande)        1 år

                                      Marianne och Haimin                              1 år

                                      Magnus och Sara                                     2 år

                                      Magnus och Ida                                        2 år 

Arbetskommitté           Anders Carlsson (sammankallande)

                                      Tore Karlsson

                                      Per Strand 

Dasskötare                    Sonny och Marie  

8                                        Övrigt

När pandemin lugnat sig och det är lämpligt att ha sammankomster igen så förslår Monica att Bro Belysningsförening ska anordna en hjärt- och lungräddning. Bitte är HLR instruktör och ställer upp frivilligt. Marie påtalade att föreningens hjärtstartare inte är registrerad på hemsidan www.smslivraddare.se. Hon tog på sig att ordna det och uppmanade även alla sjuksköterskor att registrera sig som livräddare på hemsidan. 

Örjan uppmanar alla som vill att nyttja tennisbanan. Ju mer den nyttjas- desto lättare att hålla den iordning. Alla är därför varmt välkomna att spela. 

Ebba och Bosse har sålt sitt hus till barnbarnet Anton Carlsten och tackade därför för alla fina 25 år i Bro. 

9                                        Avslutning

Monica avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

Vid protokollet                                                                        

 Ida Johansson                                                          Monica Karlsson

Sekreterare                                                              Ordförande 

Sara Carlsson                                                            Örjan stål

Justerare                                                                  Justerare

Dela den här sidan