Bro Belysningsforening Protokoll 2021-8-2021

Årsmöte på logen

§ 1                 Öppnande

Anders Carlsson som utsetts av ordförande Monica Karlsson öppnade mötet och hälsande alla välkomna.

§ 2                 Val av ordförande

Till ordförande valdes Anders Carlsson.   

§ 3                 Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Ida Johansson. 

§ 4                 Val av justerare

Till justerare valdes Sara Carlsson och Louise Nilsson. 

§ 5                 Verksamhetsåret 2020-2021.

Ordförande för mötet gick igenom verksamhetsberättelsen som Monica Karlsson skrivit. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. 

§ 6                 Ekonomisk redogörelse

Henric Carlsson redovisar ekonomin för föreningen. Just nu finns 32 856,52 kr på kontot. Dasskassan har inbringat 210 kr. 

§ 7                 Revisorernas berättelse

Revisorerna har granskat räkenskaperna och funnit dem riktigt förda varför styrelsen beviljas ansvarsfrihet.  

§ 8                 Val av funktionärer

                      Eva Carlsson, ordförande                         1 år nyval

                      Henrik Carlsson                                        2 år omval

Ida Johansson                                           2 år omval

Anders Carlsson                                       1 år kvar

Anna-Karin Engrup                                   1 år kvar                        

Styrelsesuppleanter

Staffan Johansson                                    omval

Bruno Sandberg                                       omval 

Revisorer

Lena Carlsson                                           omval

Anne Sommer                                          omval   

Valberedning

Magnus Carlsson                                      omval

Magnus Karlsson                                      omval

Festkommitté

                      Magnus och Sara                                     sammankallande

                      Magnus och Ida

                      Rickard och Eva                                        1 år kvar

                      Marianne o Haimin                                  1 år kvar                     

                      Arbetskommitté

                      Anders Carlsson

                     Tore Karlsson

                     Per Strand 

Dasskötare

                    Jennie Carlsson 

§ 9                 Övriga frågor

Inga övriga frågor 

Ordförande för mötet Anders Carlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet 

Vid protokollet 

Ida Johansson                                           Anders Carlsson                                        

Sekreterare                                              Ordförande                                      

Louise Nilsson                                          Sara Carlsson
Justerare                                                  Justerare

Dagordning Årsmötet 2021

Dagordning Årsmötet 2021

Verksomhedsberättelse för Bro Belysningsförening 2020-08-30 - 2021-08-28

Verksomhedsberättelse för Bro Belysningsförening 2020-08-30 - 2021-08-28

Dela den här sidan